Vasastadens Städ & Fastighetsservice AB:s arbete för en bättre miljö är viktiga faktorer i vår utveckling och har stor betydelse för företagets framtid. Målsättningen är att inom ramen för företagets verksamhet bidra till en hållbar utveckling. Det skall ske genom att miljöfrågorna integreras i verksamheten samt att få de anställda och övriga samarbetspartner delaktiga i utvecklingen av ett miljöanpassat samhälle. Alla anställda har utifrån sina yrkesroller ett ansvar för att sträva efter en bättre miljö.


Miljöarbetet skall ske i samklang med de grundläggande principerna och villkoren för ett kretsloppssamhälle.

Detta ställer krav på:

  • Att minska användningen av icke förnybara resurser
  • Att uppnå effektivare resursanvändning
  • Att använda renare teknologier inom ramen för vad som är tekniskt och ekonomiskt rimligt
  • Att skydda och bevara den biologiska mångfalden
För att driva miljöarbetet i en ständig förbättringsprocess
skall miljömål upprättas inom följande områden:

  • Utbildning
  • Externt samarbete
  • Inköp av varor och tjänster
  • Pappershantering
  • Avfallshantering
  • TransporterMiljöarbetet skall planeras, ledas och följas upp i överensstämmelse med företagets miljöledningssystem baserat på ISO 14001. Nationella miljömål, gällande författningar, andra krav och överenskommelser är att se som en miniminivå för företagets miljöarbete. Därutöver skall miljöarbetet ständigt förbättras. Miljöarbetet skall vara av förebyggande karaktär och vägas in på ett tidigt stadium i beslutsprocesserna för att genomsyra verksamhetens alla led. Företagets miljöpolicy skall vara antagen av ledningen, spridd och förankrad i organisationen samt tillgänglig för allmänheten.